Miód Korzenny (przepis)

Miód Korzenny (przepis)

Przedstawiamy najlepszy przepis na miód korzenny. Idealnie sprawdzi się do herbaty „z prądem” lub jako trunek na specjalne okazje. Ten rodzaj pitnego miodu ogrzeje w jesienne i zimowe wieczory.

Składniki na miód korzenny

 • 2,5 litra miodu (np. miód lipowy),
 • 7,5 litra wody,
 • 6 g szyszek chmielowych,
 • 1/2 – 1 g kwiatu muszkatołowego,
 • 0,5 – 1 g imbiru,
 • 1/2 – 1 g cynamonu
 • 4 goździki,
 • 3 ziarenka pieprzu czarnego,
 • 35 g kwasku cytrynowego,
 • 4-5 g fosforanu amonowego (pożywka dla drożdży),
 • 1/4 litra matki drożdżowej

Sposób wykonania miodu korzennego

Do 2,5 litra płyn­nego miodu dodać 7,5 litra wody i dokład­nie wymie­szać. Brzeczkę prze­lać do kociołka o pojem­no­ści 20 litrów, doda­wać 35 g kwa­sku cytry­no­wego, kocio­łek posta­wić na ogniu i goto­wać 3 godziny, licząc od chwili pierw­szego wrze­nia, czę­sto szu­mu­jąc. Gotową brzeczkę odsta­wić na chwilę z ognia

Do pod­ziem­nego woreczka wło­żyć: chmiel, kwiat musz­ka­to­łowy, imbir, cyna­mon, goździki, pieprz czarny. Zaszyty wore­czek wrzu­cić do gorą­cej brzeczki i goto­wać na małym ogniu 30 minut, a następ­nie usu­nąć, kocio­łek zaś odsta­wić z ognia, aby brzeczka osty­gła

Cie­płą jesz­cze brzeczkę prze­fil­tro­wać przez gęste płótno lub gazę do wypa­rzo­nego balonu, dodać 5 g fos­fo­ranu amo­no­wego jako pożywkę dla droż­dży, a także matę droż­dżową. Balon zamknąć kor­kiem z rurką fer­men­ta­cyjną i odsta­wić w cie­płe miej­sce lub na słońce, aby mogła się roz­po­cząć fer­men­ta­cja.

Po 2–3 dniach brzeczka zacznie fer­men­to­wać, co zwy­kle trwa 4–5 tygo­dni. Po zakoń­czo­nej fer­men­ta­cji ścią­gnąć ostroż­nie miód przy pomocy rurki gumo­wej do czy­stego, wypa­rzo­nego balonu, fil­tru­jąc ponow­nie przez gazę lub gęste płótno. Balon odsta­wić na rok do chłod­nej piw­nicy. Po roku roz­lać dopiero do bute­lek zakor­ko­wać oraz zala­ko­wać. Miód powi­nien doj­rze­wać jesz­cze rok w butel­kach.